Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2019r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Koszt jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus+ transport

 

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

 

 

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

    Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

    Na wnioski złożone do 31 sierpnia 2019 r. realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października 2019 r.

    Na wnioski złożone od 1 września do 31 października 2019 r. realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2019 roku.

    Na wnioski złożone po 31 października 2019 r. świadczenia przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38 lub na stornie internetowej http://www.grodziec.gopsinfo.pl/


Kierownik GOPS
/-/ Danuta Mikołajczyk

Grodziec, dnia 26 czerwca 2019 r.

OR.0002.9.2019

                                                                                                                                                                       MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

                                                                                                                                                                                                      

                   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506)

                           na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

                                                             na dzień 28 czerwca 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 12:30

                                                                          w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Grodziec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części nieruchomości położonej w miejscowości Janów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1442 obręb Grodziec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2034.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie IX sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

                                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

                                                                                                                                                                                    /-/ Zenon Olejniczak