Grodziec, dnia 09 kwietnia 2020 r.

OR.0002.17.2020

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec zwołuję XVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 10 kwietnia 2020 roku/tj. piątek/ o godz. 9:00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Grodziec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2035.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie XVII sesji Rady Gminy Grodziec.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców prosi się o nieuczestniczenie w obradach sesji w wyznaczonym terminie.

Sesja będzie dostępna online na www.grodziec.pl w zakładce sesje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak

 

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn.zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

W świetle nowych regulacji opłatę za usługi wodne uiszcza się za wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 

GRODZIEC, DNIA 23 MARCA 2020 ROKU

Z A W I A D O M I E N I E

 

    W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień:

27.03.2020 R. (PIĄTEK) GODZ. 13:00

Odbędzie się w terminie późniejszym.

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański