GRODZIEC, DNIA 13 LIPCA 2020 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 21 LIPCA /WTOREK/ 2020 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 15.00.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Kamil Rezler

 

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

    Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

    Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38 lub na stornie internetowej http://www.grodziec.gopsinfo.pl/


Kierownik GOPS
/-/Kinga Krysiak

 

    Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) przedstawiam. Raport o stanie gminy stanowiący podsumowanie pracy Wójta Gminy Grodziec w roku 2019 w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Gminy Grodziec.

    Raport o stanie gminy będzie przedmiotem debaty w ramach sesji Rady Gminy Grodziec, która odbędzie się 23 lipca 2020 r. o godzinie 9:00 w sali ślubów/narad Urzędu Gminy Grodziec. Zgodnie z ww. ustawą, głos w debacie mogą zabrać mieszkańcy Gminy Grodziec. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec pisemne zgłoszenie (zał. Nr 1) poparte podpisami co najmniej 20 osób (lista osób popierających -załącznik nr 2). Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

    Ww. dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu 22 lipca 2020 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 7 tel.: 63 24 85 500, przy czym uwzględniona zostanie data wpływu dokumentów.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: