OR.0002.1.2018                                                                                                                                   Grodziec, dnia 14.11.2018

                                                                                                   MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

            W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Grodziec wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

                                                        zapraszam na I sesję Rady Gminy Grodziec, która odbędzie się
                                                                w dniu 23 listopada 2018 roku /tj. piątek/ o godz.10.00
                                                                  w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec (Sala Ślubów)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji;
2. Wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego;
3. Złożenie ślubowania przez radnych;
4. Stwierdzenie quorum;
5. Uchwalenia porządku obrad;
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec;
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszanie kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady;
8. Uchwała w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Grodziec;
9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Grodziec;
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszanie kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
10. Wybór Stałych Komisji Rady Gminy Grodziec;
11. Dyskusja – wolne wnioski;
12. Zamknięcie sesji.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.


Sekretarz Gminy Grodziec

/-/ Wiesława Szeflińska

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu

Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy, że

12 listopada 2018 roku (poniedziałek) Urząd Gminy w Grodźcu

będzie nieczynny.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

Grodziec, dnia 07.11.2018 r.

OR.0002.47.2018

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę XLVII sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 15 listopada 2018 roku /tj. czwartek/ o godz.10.30
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec