WÓJT GMINY GRODZIEC

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 11.08.2020 r. do 01.09.2020 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

/-/ Mariusz Woźniak

Wójt Gminy Grodziec

Do pobrania:

 

 

Grodziec, dnia 10 sierpnia 2020 roku.


OR.0002.22.2020

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 12 sierpnia 2020 roku /tj. środa/ o godz. 10:00
w Szkole Podstawowej w Grodźcu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Gminy Grodziec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium i nagród Wójta Gminy Grodziec dla szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół na terenie Gminy Grodziec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2035.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodziec.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców prosi się o nieuczestniczenie w obradach sesji w wyznaczonym terminie.

Sesja będzie dostępna online na www.grodziec.pl w zakładce sesje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak

 

Logo SSWP


INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” informuje, iż w drugim półroczu 2020 roku – IV kwartał, planuje ogłosić nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dokładne terminy naborów zostaną podane po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Nabory dotyczyły będą zakresów tematycznych:

- tworzenia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (projekty duże)

- premia na otwarcie działalności

- rozwój przedsiębiorczości

- rozwój obiektów turystycznych i rekreacyjnych (projekty grantowe)

- rozwoju obiektów kultury na obszarze LGD (projekty grantowe)

- promocji turystyki (projekty grantowe)

- promocji dziedzictwa (projekty grantowe)

- działań edukacyjnych i rozwojowych (projekty grantowe)

Szczegółowe informacje zostaną podane w ogłoszeniach o naborach wniosków.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wcześniejszego korzystania z bezpłatnego doradztwa pracowników biura LGD oraz uczestnictwa w organizowanych szkoleniach, o których będziemy informować na stronie www.sswp.com.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/solidarniwpartnerstwie. Osoby zainteresowane doradztwem proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 665 550 131 w celu ustalenia terminu spotkania w siedzibie Stowarzyszenia (obowiązkowo).


 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”