STAROSTA KONIŃSKI

 

zawiadamia

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 9 (pokój nr 251,252, i piętro) w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r., poniedziałek - wtorek w godzinach od 1000 do 1700, środa - piątek w godzinach od 800 do 1400 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób, jednostek organizacyjnych i organów projekt operatu opisowo - kartograficznego sporządzony w oparciu o zamówienie:

  • "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Rychwał", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Grodziec", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Kramsk", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Krzymów", "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Golina"
  • "Modernizacja baz danych EGiB w gminie Stare Miasto"

Pełna informacja do pobrania.

 

Przekazujemy do wiadomości i stosowania pismo w sprawie usuwania zwłok padłych zwierząt, w tym martwych dzików.

  1. Każdy kto włada nieruchomością (właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością) ma obowiązek usunąć z tej nieruchomości zwłoki zwierzęce, jeżeli się tam znajdą. Dotyczy to zarówno zwłok zwierząt gospodarskich i domowych jak i zwierząt dzikich, w tym dzików.
  2. Gmina ma obowiązek usuwania zwłok bezpańskich zwierząt, ale także, w ramach utrzymywania czystości i porządku w gminie, przyczyniać się do usuwania wszelkich zwłok zwierzęcych.
  3. Zarządcy dróg, według swoich właściwości, mają obowiązek realizować zadania z zakresu właściwego ich utrzymywania i ochrony. Mają także jako zarządcy nieruchomościami (czyli zarządzający pasami drogowymi) usuwać znajdujące się na nich zwłoki zwierzęce.
  4. Zwłoki zwierzęce jako produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego muszą być niezwłocznie przekazane do utylizacji. Uprawnionymi do odbioru są podmioty zarejestrowane/zatwierdzone i nadzorowane przez powiatowego lekarza weterynarii.
  5. Zwłoki dzików, bez względu na przyczynę padnięcia, należy zabezpieczyć przed dostępem ludzi i innych zwierząt, miejsce wyraźnie oznakować, a następnie, bez zbędnej zwłoki, zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii, który pobierze próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dopiero wtedy mogą być przekazane do utylizacji.
  6. Dokument handlowy poświadczający przekazanie padliny do utylizacji należy przechowywać co najmniej przez 2 lata.

 

W przypadku niewywiązywania się z powyższych obowiązków na właścicieli, posiadaczy, zarządców nieruchomości mogą być nałożone sankcje karne.

 

Opracował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie- Ireneusz Szefliński

 

 

INFORMACJA

 

Informujemy Mieszkańców Gminy Grodziec, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem w dniach 24 i 31 grudnia 2019 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie nieczynny.

Zapraszamy do skorzystania z PSZOK-a w roku 2020.

 

Referat Gospodarki Komunalnej

 

Szanowny Rolniku!

 

 

   Zgodnie z art. 20a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz.1149 i 1824) posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt. Liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas spisu umieszcza się w księdze rejestracji.

Ponadto posiadacz świni przekazuje kierownikowi biura powiatowego ARiMR informację o liczbie tych zwierząt ustalone podczas spisu w formie:

  1. pisemnej, na formularzu udostępnionym przez Agencję
  2. elektronicznej (Portal IRZ Plus)

w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

 

   Kolejny spis owiec, kóz lub świń za dany rok może być dokonany w dowolnym terminie wybranym przez posiadacza tych zwierząt pod warunkiem dokonania go najpóźniej w dniu 31 grudnia i nie przekroczy okresu 12 miesięcy od sporządzenia poprzedniego spisu.