Grodziec, dnia 13 lutego 2020 r.

OR.0002.15.2020

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

z w o ł u j ę XV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 20 lutego 2020 roku /tj. czwartek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 13 lutego 2020 roku

 

INFORMACJA

 

   INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 LUTEGO /ŚRODA/ 2020 ROKU O GODZ. 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
5) KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak

 

Grodziec, dnia 11 lutego 2020 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 18 LUTEGO 2020 ROKU /WTOREK/ GODZ. 9.00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy pokój Nr 5 (przy kasie) można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku

 

Termin składania wniosków:

  • od 3 lutego 2020 do 2 marca 2020 należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. w ramach kwoty podatku określonej na 2020 r.

  • Zwrotem podatku akcyzowego objęto również bydło będące w posiadaniu producenta rolnego (DJP) do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Kierownika ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).

  • Zwrot podatku wynosić będzie:
    100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
    dla DJP – 30 l

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: