Wójt Gminy Grodziec ogłasza, że w dniu 11.09.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Grodziec odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z Gminy Grodziec na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec (sekretariat) do dnia 06.09.2019 r. (piątek) do godz. 14.00 następujących dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodziec”:

 1. Pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (należy podać numer działki i nazwę obrębu) wraz z pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu oraz że nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
 2. Pisemnego oświadczenia o stałym zameldowaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy Grodziec (powyżej 1 ha użytków rolnych w gminie Grodziec).
 3. Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Szczegóły zawarto w załącznikach:

 

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy pokój Nr 5 (przy kasie) można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Termin składania wniosków:

 • od 1 sierpnia 2019 do 2 września 2019 należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach kwoty podatku określonej na 2019 r.

 • Zwrotem podatku akcyzowego objęto również bydło będące w posiadaniu producenta rolnego (DJP) do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Kierownika ARiMR o
  liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).

 • Zwrot podatku wynosić będzie:
  100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
  dla DJP – 30 l


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 Do pobrania:

 

logo

 

 

 Agroenergia

- nowy program NFOŚiGW dla rolników

 

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Program skierowany jest wyłącznie dla rolników indywidualnych. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Więcej informacji na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Tylko do 27 lipca 2019 roku czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku


Wzór oświadczenia do pobrania

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że na stronie Energa www.energa.pl/ ukazał się komunikat o treści zamieszczonej poniżej. Jednocześnie, po analizie zapisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw informujemy, że treść komunikatu dotyczy wszystkich wymienionych w komunikacie podmiotów, także tych, którzy zakupują energię elektryczną u innych dostawców niż ENERGA.