ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 18 MAJA (PONIEDZIAŁEK) 2020 ROKU O GODZ. 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Aneta Dąbek

 

logo wfosigw new

Wójt Gminy Grodziec informuje, iż 15 maja 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach nowych zasad programu „Czyste Powietrze”.

Nowa wersja Programu dostępna jest na stronie NFOŚiGW:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1562,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html

 

Dodatkowo uruchomione zostaną szkolenia z nowych zasad Programu.

Pierwsze webinarium – dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze” – odbędzie się w najbliższy poniedziałek 11 maja br. o godz. 12:00.

Żeby wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/.

Szkolenie poprowadzą eksperci z Wydziału Czystego Powietrza NFOŚiGW, którzy wprowadzą wszystkich zainteresowanych również w kwestie związane ze sposobem składania wniosków o dotacje w nowym „Czystym Powietrzu”.

 

/-/ Mariusz Woźniak

Wójt Gminy Grodziec

 

    Obowiązek posiadania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynika z :

USTAWY z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437)

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6 ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 11 MAJA (PONIEDZIAŁEK) 2020 ROKU O GODZ. 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Aneta Dąbek