Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

    Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

    Na wnioski złożone do 31 sierpnia 2019 r. realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października 2019 r.

    Na wnioski złożone od 1 września do 31 października 2019 r. realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2019 roku.

    Na wnioski złożone po 31 października 2019 r. świadczenia przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38 lub na stornie internetowej http://www.grodziec.gopsinfo.pl/


Kierownik GOPS
/-/ Danuta Mikołajczyk

Grodziec, dnia 26 czerwca 2019 r.

OR.0002.9.2019

                                                                                                                                                                       MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

                                                                                                                                                                                                      

                   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506)

                           na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

                                                             na dzień 28 czerwca 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 12:30

                                                                          w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części nieruchomości położonej w miejscowości Janów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1442 obręb Grodziec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2034.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie IX sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

                                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

                                                                                                                                                                                    /-/ Zenon Olejniczak

                                                 Grodziec, dnia 26 czerwca 2019 roku

INFORMACJA

 

             INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 CZERWCA /PIĄTEK/ 2019 ROKU O GODZ. 11:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 • KOMISJA REWIZYJNA;
 • KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
 • KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
 • KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
 • KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
                                                                                                                                                                    /-/ Zenon Olejniczak                        

susza zdjecie

 

 Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek

2. Wniosek - uprawy

3. Informacja o prywatności