Grodziec, dnia 21 maja 2020 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/85/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku zwołuję na dzień 29 maja 2020 roku o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański

 

logo

 

 

Targowisko w Grodźcu wznawia częściowo
działalność!

 

    Ze sporymi ograniczeniami i z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa, ale będzie można znów zrobić zakupy na Placu Targowym „Mój Rynek” w Grodźcu. Działalność targowiska zostanie wznowiona w jarmark tj. każdego miesiąca w pierwszy wtorek po czternastym, począwszy od maja br.

    Podczas korzystania z targowiska należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz 792), zaleceń sanitarnych, wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny dla targowisk i bazarów oraz innych obowiązujących w tej kwestii przepisów, w szczególności:

  • stosować właściwą higienę rąk, kaszlu i oddychania (np. rękawiczki, maseczki ochronne);
  • stosować zasady bezpieczeństwa żywności restrykcyjnie i z pełną świadomością;
  • ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe charakterystyczne dla COVID-19;
  • przestrzegać, aby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży (stanowisko handlowe) przypadały maksymalnie 4 osoby (z wyłączeniem osób stanowiących obsługę stanowiska) z zachowywaniem 2m odległości.

 

OR.0002.18.2020

Grodziec, dnia 15 maja 2020 roku

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/

z w o ł u j ę XVIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 22 maja 2020 roku /tj. piątek/ o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu, Pl. Abp. B. Dąbrowskiego 4

 

Grodziec, dnia 15 maja 2020 roku

INFORMACJA

 

     INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 MAJA /PIĄTEK/ 2020 ROKU O GODZ. 12:00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODŹCU, PL. ABP. BRONISŁAWA DĄBROWSKIEGO 4, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak