Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych, liceów i techników, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” jest tzw. nominatorem, co oznacza, iż z terenu gmin (obszar objęty Programem Działaj Lokalnie): Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, może nominować osoby do stypendium.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

 

Drodzy mieszkańcy!

 

    Informuję, iż z dniem 8 czerwca 2020 r. zamknięty zostaje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja’’, ze względu na dużą ilość wniosków oraz ograniczone środki finansowe.

Wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Koninie po 8 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrana:

 

 

Grodziec, dnia 4 czerwca 2020 roku

OR.0002.19.2020

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/

z w o ł u j ę XIX sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 10 czerwca 2020 roku 
/tj. środa/ o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu, 
Pl. Abp. B. Dąbrowskiego 4