Rozstrzygnięto przetarg na realizację długo wyczekiwanej przez naszych mieszkańców inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Przedmiotowe zadanie wykonuje firma KANWOD Wiesław Tarczyński z Węglewa. Termin zakończenia wszystkich prac planuje się na 30 marca 2018 roku.

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Kanaliza Mickiewicza 1 male

Swierkowa 2 male

Swierkowa 3 male

SUW 2

 europ       PROW

Informujemy, że 16 listopada 2017 roku Gmina Grodziec zawarła z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Słupca Sp. z o.o. Spółka komandytowa umowę nr IP.272.1.6.2017 na realizacje inwestycji pn. Przebudowa drogi w m. Janów na działkach nr 1433, 1434, 1442 obręb Grodziec.


Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 355 804,78 zł brutto.


Na realizacje inwestycji Gmina Grodziec otrzymała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 157 409,00 zł.

 

Droga Janow1 mala

Droga Janow2 mala

Droga Janow3 mala