W piątek 30 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska w towarzystwie Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Musiałowskiej podpisała z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowy na 2 zadania, które będą w najbliższym czasie realizowane na terenie naszej gminy.

 

Podpisane dokumenty dotyczą dofinansowania projektów:

  1. "W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas" - budowa rekreacyjnego placu zabaw, kwota pomocy 38 496 złotych;
  2. "Rekreacją Grodziec Stoi" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec, kwota pomocy 50 887 złotych;

PROW II maly

Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 europ                       PROW

 

Urząd Marszałkowski opublikował wyniki naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu energii odnawialnej.


Z radością informujemy, że złożony wspólnie z Gminą Rzgów wniosek pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i znalazł się na wysokim 14 miejscu listy rankingowej. Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł. Pozycja na liście rankingowej i przeznaczona na zadanie pula środków gwarantuje otrzymanie dofinansowania. Projekt przewiduje po stronie Gminy Grodziec montaż 176 instalacji fotowoltaicznych i 45 kolektorów słonecznych na budynkach należących do mieszkańców naszej gminy. Całkowita wartość projektu wynosi 7 846 340,10 zł., przy czym dofinansowanie wynosi 6 024 525,45 zł.

 

Lista po ocenie merytorycznej

 

logo

 

Miło nam poinformować, iż dwa Stowarzyszenia z terenu naszej gminy: Ochotnicza Staż Pożarna w Królikowie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” podpisały w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście umowy
o powierzeniu grantu. OSP Królików wykona zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę altany piknikowej w Królikowie formą integracji lokalnej społeczności.” Natomiast „Wielołęczanki” zorganizują wydarzenie plenerowe pn. „Wielołęka – kraina mlekiem płynąca”.

 

Zadania zostaną zrealizowane ze środków Unii Europejskiej , działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2. w ramach projektu grantowego pn. „Lepsze życie na obszarze LGD – rozwój obiektów turystyczno – rekreacyjnych i promocja walorów obszaru”. Zadania realizowane będą w ramach zakresów: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych.

 

logo1

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Gmina Grodziec działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i kompleksowa realizacja projektu zgodnie z wymaganiami poddziałania 9.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego celem będzie rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie do 16 marca 2018 r. (piątek) do godz. 10.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór partnerów do projektu w ramach poddziałania 9.2.1” osobiście lub drogą pocztową na adres: na adres: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec w terminie od 23 lutego 2018 roku do 16 marca 2018 r. do godz. 10:00.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Grodziec. Otwarcie ofert nastąpi 16 marca 2018 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Grodziec (sala ślubów). Złożone oferty nie podlegają korektom.

Pytania związane z prowadzonym naborem należy składać w formie pisemnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Do pobrania: