1                                              2

Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

 

EFRR Samorzad kolorPL

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody  
  użytkowej,

- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2, pyłów, dwutlenki siarki,
  co z kolei zapobiegnie zanieczyszczeniom środowiska.

- poprawa zdrowia i życia człowieka w związku ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery,

- zwiększenie efektywności energetycznej,

- poprawa jakości powietrza,

 

logo

17 października 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Grodziec przy ul. Leśnej 50, podczas konferencji prasowej, Maciej Sytek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z Wójtem Gminy Grodziec Anną Andrzejewską na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20014-2020 projektu pt. ,,Samorządy i Lasy Państwowe- razem dla grodzieckiej przyrody’’. Gmina Grodziec otrzymała wsparcie w wysokości blisko 800 tys. zł, przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rozbudowę Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu, budowę edukacyjnej ścieżki ekologicznej w ciągu drogi powiatowej prowadzącej do Ośrodka Edukacji Leśnej, jej wyposażenie oraz budowę tzw. terenowych punktów edukacyjnych. Dofinansowane zostaną także wycieczki edukacyjne i warsztaty ekologiczne. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Konińskim i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec. Celem przedsięwzięcia jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez organizację przestrzeni publicznej, wpisującej się w lokalny krajobraz oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowaniu postaw ekologicznych mieszkańców gminy.