W dniu 30 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy Grodziec odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego z dotacji Funduszu Sprawiedliwości.

Wójt Gminy Grodziec Pani Anna Andrzejewska przekazała przedstawicielom wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Grodziec sprzęt o wartości - 43 636,80 zł - dotacja z Funduszu Sprawiedliwości wynosi 99% wartości sprzętu.

002 2018.12.30 przekazanie sprzetu male

Z dotacji zakupiono n/w sprzęt:

- 2 Defibrylatory ME PAD (iPAD CU SP1) dla OSP Biskupice i OSP Grodziec za łączną kwotę – 9606,00 zł,

- 3 Torby Medyczne PSP R-1 z deska ortopedyczną dla OSP Lipice, OSP Królików i OSP Lądek za łączną kwotę – 11 890,80 zł,

- 2 Pilarki do drewna STHIL 362 – dla OSP Biskupice i OSP Grodziec za łączna kwotę - 6396,00 zł,

- 4 pilarki do drewna STHIL 461 – dla OSP Biała, OSP Lipice, OSP Łagiewniki i OSP Wielołęka – za łączna kwotę - 15 744,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Funduszem Sprawiedliwości zakupiony sprzęt i wyposażenie zostało przekazane poszczególnym jednostkom OSP na podstawie Umowy użyczenia/przekazania sprzętu oraz protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

 MS1                  MS2

 

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Grodziec współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1960/18 z dnia 28.09.2018 r. 

 

Galeria fotografii.

 

logo

 

Gmina Grodziec rozpoczyna rekrutację do projektu „Ja w internecie”. Projekt to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu do wyczerpania wolnych miejsc.