W ramach wspólnie realizowanego przez Gminę Grodziec, Powiat Koniński i Nadleśnictwo Grodziec projektu pn. „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” o wartości blisko 1 miliona 200 tysięcy złotych - powstaje na terenie Nadleśnictwa Grodziec olbrzymia wiata, stanowiąca element rozbudowy istniejącego Ośrodka Edukacji Leśnej. Prace budowlane trwają. Wiata edukacyjna pomieści docelowo nawet 500 osób i służyć będzie realizacji celów edukacyjnych oraz wielu lokalnych wydarzeń.

Wartość przedsięwzięcia to blisko 750 tysięcy złotych.

To już drugie zadanie realizowane w ramach tego projektu. W zeszłym roku za kwotę blisko 250 tysięcy złotych została wybudowana ścieżka edukacyjna przy ulicy Leśnej w Grodźcu, oraz - na kanwie współpracy z Powiatem Konińskim - także kanalizacja deszczowa na tym odcinku za blisko 350 tys. zł.

Przed Partnerami jeszcze wyposażenie ścieżki edukacyjnej w elementy małej architektury oraz budowa terenowych punktów edukacyjnych i wyposażenie ścieżek spacerowych na terenie gminy. Projekt zakłada także organizację wycieczek oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej.

Głównym celem projektu jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez organizację przestrzeni publicznej wpisującej się w lokalny krajobraz oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców gminy Grodziec i powiatu konińskiego.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

BUDUJEMY LEPSZE JUTRO - zdjęcie 1

BUDUJEMY LEPSZE JUTRO - zdjęcie 2

BUDUJEMY LEPSZE JUTRO - zdjęcie 3

BUDUJEMY LEPSZE JUTRO - zdjęcie 4

 

Zgodnie z obietnicą, po Janowie - na kanwie umowy o dofinansowanie podpisanej z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim - rozpoczęto kolejny etap przebudowy drogi Lipice-Huta-Borowiec-Mokre. Wartość wspólnie sfinansowanej inwestycji to blisko 460 tysięcy złotych.

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na odcinku Mokre-Stary Borowiec mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Zalecamy objazd.

Kolejny etap budowy - zdjęcie 1

Kolejny etap budowy - zdjęcie 2

Kolejny etap budowy - zdjęcie 3

Kolejny etap budowy - zdjęcie 4

 

    W ostatnich dniach zakończono prace związane z modernizacją zabytkowego budynku w Biskupicach, w którym swoją siedzibę od kilku lat ma Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego. Roboty obejmowały m.in. całkowitą wymianę pokrycia dachowego, więźby dachowej oraz orynnowania.
    Ta długo wyczekiwana przez społeczność szkolną inwestycja kosztowała ponad 480 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy złotych stanowiły środki pozyskane przez Gminę Grodziec z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W trosce o lokalne dziedzictwo kulturowe - zdjęcie 1

 

Logo Ministerstwo Kultury