Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie gminy Grodziec wymaga zezwolenia Wójta Gminy Grodziec, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

 

Wykaz psów uznawanych za agresywne:

 • Amerykański Pit Bull Terier,
 • Perro de presa Mallorquin (pies z Majorki),
 • Buldog amerykański,
 • Dog argentyński,
 • Perro de Presa Canario (pies kanaryjski),
 • Tosa inu,
 • Rottweiler,
 • Abkash dog,
 • Anatolian karabash,
 • Moskiewski stróżujący,
 • Owczarek kaukaski.

 

WNIOSEK DO POBRANIA - DOC

WNIOSEK DO POBRANIA - PDF

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Grodziec
Referat Gospodarki Komunalnej pokój nr.10

OPŁATY:
Opłaty skarbowe: za wydanie decyzji – 82 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, sprawy szczególnie złożone do 60 od daty złożenia wniosku

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po dokonaniu wizji lokalnej przez pracowników UG Grodziec z udziałem strony.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Grodziec w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie z art. 127a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 856 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77 poz. 687)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

 

 

DRODZY MIESZKAŃCY


Znalezione bezpańskie psy z terenu gminy Grodziec należy zgłaszać
bezpośrednio do Urzędu Gminy Grodziec

(osobiście lub telefonicznie pod nr tel.: (63) 248 55 00 wew. 23)
Gmina Grodziec posiada podpisaną umowę ze Schroniskiem w Kotliskach,
gdzie trafiają bezdomne psy z terenu naszej gminy,

dlatego nie należy odwozić zwierząt samodzielnie do innych schronisk!
Pies może być zagubiony, a my możemy znaleźć dotychczasowego
lub nowego właściciela bez potrzeby oddawania psa do schroniska.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/Anna Andrzejewska

 

DRODZY WŁAŚCICIELE PSÓW


W związku z nasileniem się problemu zagubionych
i wałęsających się po wioskach psów, a także w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców (zwłaszcza dzieci)
a także innych zwierząt z terenu naszej gminy, prosimy właścicieli psów
o zgłaszanie zaginięcia swojego czworonoga do tutejszego Urzędu Gminy.
Ułatwi to nam szybkie odnalezienie właściciela zagubionego psa,

a właścicielom odzyskanie swojego zwierzęcia
zanim trafi do schroniska lub nowego właściciela.
Tel. do kontaktu: (63) 248 55 00 wew. 23


Wójt Gminy Grodziec
/-/Anna Andrzejewska