W dniu 22 lipca 2020 r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Grodźcu uroczysta sesja Rady Gminy, podczas której po raz kolejny radni dokonali pozytywnej oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

    Radni przeprowadzili debatę nad raportem Wójta Gminy Grodziec o stanie gminy za 2019 rok, po czym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.

    W opinii Rady Gminy Grodziec dobrze i zgodnie z prawem został też wykonany plan finansowy. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. W związku z powyższym za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec Mariuszowi Woźniakowi opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.

    Pan Wójt Mariusz Woźniak podziękował za wotum zaufania i udzielenie absolutorium. Podkreślił, że jednomyślność radnych w tak kluczowej kwestii świadczy o dobrej współpracy organów gminy i dobrze wróży na przyszłość. Dotychczasowe sukcesy są efektem pracy bardzo wielu osób – pracowników Urzędu Gminy Grodziec oraz wszystkich jednostek podległych. Swój udział w tym dziele mają także sołtysi, którzy jako organ pomocniczy wójta działają bezpośrednio na terenie każdego sołectwa.

    Zwieńczeniem uroczystej sesji były życzenia i wspólna fotografia.

Wójt z absolutorium - zdjęcie 1

 

Galeria fotografii.