dofinansowanie OSP MINIstertswo

Wniosek o dofinansowanie jednostek OSP z terenu gminy Grodziec włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego zyskał aprobatę Ministerstwa Sprawiedliwości. 25 września br. w siedzibie Ministerstwa w Warszawie Mariusz Woźniak - Wójt Gminy Grodziec i Aleksandra Musiałowska – Skarbnik Gminy Grodziec podpisali umowę na łączną kwotę 34 300 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone za zakup nowego umundurowania i hełmów strażackich dla jednostek OSP Grodziec i Biskupice.

Zadanie dofinansowano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.