W dniu 11 czerwca 2019 r. odbyła się w Grodźcu uroczysta Sesja Rady Gminy, podczas której po raz pierwszy w tej kadencji radni dokonali oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

1 male
    Radni przeprowadzili debatę nad raportem Wójta Gminy Grodziec o stanie gminy, po czym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.


2 male

    W opinii Rady Gminy Grodziec dobrze i zgodnie z prawem został też wykonany plan finansowy. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. W związku z powyższym za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec Mariuszowi Woźniakowi opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.

3 male

    Pan Wójt Mariusz Woźniak podziękował za wotum zaufania i udzielenie pierwszego absolutorium. Podkreślił, że jest to efekt pracy i współpracy bardzo wielu osób na czele z poprzednią Panią Wójt Anną Andrzejewską. Wierzy, że dobra passa będzie kontynuowana wraz z nową Radą oraz innymi, którym dobro naszej Gminy leży na sercu.

4 male

    Były życzenia i kwiaty od radnych, urzędników, kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy Grodziec oraz sołtysów.

5 male

    Uroczystą sesję zakończyło wspólne zdjęcie pamiątkowe przed Urzędem Gminy w Grodźcu.