Grodziec, dnia 24 września 2020 roku

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 WRZEŚNIA /WTOREK/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62 – 580 GRODZIEC

 

 • KOMISJA REWIZYJNA;
 • KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
 • KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU
  I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
 • KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
 • KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak

Grodziec, dnia 24 września 2020 roku

OR.0002.23.2020

                                                                                                                        MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713
z w o ł u j ę XXIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

na dzień 30 września 2020 roku /tj. środa/ o godz. 9.00

w Sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego
  i stanie realizacji zadań oświatowych oraz zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 8. Propozycje budżetowe na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wykupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 169 oraz 173 obręb Borowiec Stary.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Grodziec
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie w roku 2021".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec
  na lata 2020 – 2035.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie XXIII sesji Rady Gminy Grodziec.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców prosi się o nieuczestniczenie w obradach sesji w wyznaczonym terminie.

Sesja będzie dostępna online na www.grodziec.pl w zakładce sesje.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak

Grodziec, dnia 15 września 2020 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

     Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/85/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku zwołuję na dzień 23 września 2020 roku na godz. 8:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański