Informuję, że na podstawie Uchwały Nr XIX / 142 / 2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec, od 1 września 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

    Jednocześnie informuję, iż ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła na terenie całego kraju obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. A zatem, zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości jest zbieranie odpadów w sposób selektywny.
    Na terenie naszej gminy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wprowadzony zostanie z dniem 1 września 2020 roku.

    W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych — wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej która, zgodnie z ww. uchwałą wynosi 38,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

    W związku z wprowadzeniem obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wszyscy właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    W przypadku osób, które dotychczas zadeklarowały selektywną zbiórkę zmienione stawki opłat nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Właściciele tych nieruchomości otrzymają, na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawiadomienia o wysokości nowej opłaty (wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji).

 

    Uwaga!
    Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

    Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie

    Od 1 września 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIX / 143 / 2020 Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2020 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą zgłaszać posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczyć ją do Urzędu Gminy Grodziec osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
    Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł za osobę na miesiąc.

    W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać do odbioru bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych). Ponadto bioodpady nie będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Grodźcu.

    Posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało fizycznej kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, bądź niekompostowania w nim bioodpadów Wójt Gminy Grodziec w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak