Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) przedstawiam. Raport o stanie gminy stanowiący podsumowanie pracy Wójta Gminy Grodziec w roku 2019 w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Gminy Grodziec.

    Raport o stanie gminy będzie przedmiotem debaty w ramach sesji Rady Gminy Grodziec, która odbędzie się 23 lipca 2020 r. o godzinie 9:00 w sali ślubów/narad Urzędu Gminy Grodziec. Zgodnie z ww. ustawą, głos w debacie mogą zabrać mieszkańcy Gminy Grodziec. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec pisemne zgłoszenie (zał. Nr 1) poparte podpisami co najmniej 20 osób (lista osób popierających -załącznik nr 2). Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

    Ww. dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu 22 lipca 2020 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 7 tel.: 63 24 85 500, przy czym uwzględniona zostanie data wpływu dokumentów.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: