Grodziec, dnia 6.07.2020 roku

OR.0002.21.2020

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/

z w o ł u j ę XXI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 23 lipca 2020 roku /tj. czwartek/ o godz. 9.00
w Szkole Podstawowej w Grodźcu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Debata nad raportem Wójta Gminy Grodziec o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.
 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2019 rok.
 10. Odczytanie uchwały w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2019 rok.
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja nad wykonaniem budżetu i rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Koninie wraz z odpowiedziami na skargę.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2020 – 2035.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie XXI sesji Rady Gminy Grodziec.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców prosi się o nieuczestniczenie w obradach sesji w wyznaczonym terminie.

Sesja będzie dostępna online na www.grodziec.pl w zakładce sesje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Zenon Olejniczak