Grodziec, dnia 6 lipca 2020 roku.

OR.0002.20.2020

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 7 lipca 2020 roku /tj. wtorek/ o godz. 9:00
w Szkole Podstawowej w Grodźcu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy Grodziec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium i nagród Wójta Gminy Grodziec dla szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół na terenie Gminy Grodziec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grodziec na rok szkolny 2020/2021.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodziec.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców prosi się o nieuczestniczenie w obradach sesji w wyznaczonym terminie.

Sesja będzie dostępna online na www.grodziec.pl w zakładce sesje.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak