Obowiązek posiadania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynika z :

USTAWY z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437)

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6 ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

Konieczność zawarcia umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków przez osoby lub podmioty do tego uprawnione występuje w przypadku:

  1. przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
  2. śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości (wygaśnięcie umowy z chwilą śmierci),
  3. nabycia nieruchomości, która jest już podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (zmiana stanu prawnego nieruchomości),

W celu zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody,
  2. dowód osobisty (do wglądu),
  3. dokument określający tytuł prawny do użytkowanego obiektu (do wglądu),
  4. oświadczenie o współwłasności, gdy jest kilku właścicieli i jeden z nich występuje z wnioskiem o zawarcie umowy,
  5. akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości,
  6. w przypadku przejęcia nieruchomości: protokół zdawczo odbiorczy z przekazania budynku z podanym stanem wodomierza na dzień przekazania
  7. w przypadku nowego budynku protokół odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Jeżeli Odbiorca usług chce rozwiązać umowę, obowiązany jest poinformować o tym Gminę w formie pisemnej, za pomocą gotowego wniosku, bądź odręcznego pisma, w którym wyraźnie wskazuje wolę i termin rozwiązania umowy.

Pamiętaj!
Brak pisemnej umowy uwzględniającej aktualny stan formalno-prawny nieruchomości może skutkować zastosowaniem przez dostawcę usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków środków technicznych uniemożliwiających Odbiorcy usług dalsze korzystanie z posiadanych przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. Zgodnie z art. 28. ust. 1-4 wspomnianej wyżej ustawy, kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł, a kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Umowy należy zawierać osobiście w Urzędzie Gminy w Grodźcu, w Referacie Gospodarki Komunalnej, pokój nr 10, tel: 63-248-55-00 wew.23.

Załączniki: