Grodziec, dnia 3.12.2019 r.

OR.0002.13.2019

  

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

z w o ł u j ę XIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 18 grudnia 2019 roku /tj. środa/ o godz. 10.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o działalności Izb Rolniczych.
 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2020-2035.
 9. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków Komisji o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2020 – 2035.
 10. Przedstawienie ewentualnych poprawek Wójta Gminy Grodziec do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2020 – 2035.
 12. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy lub osobę przez niego wyznaczoną.
 13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2020 rok oraz przedstawienie Radzie Gminy Grodziec stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii Izby Obrachunkowej.
 14. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków Komisji o projekcie budżetu Gminy Grodziec na 2020 rok.
 15. Stanowisko Wójta Gminy do wniosków zawartych w opiniach Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta Gminy Grodziec do projektu uchwały budżetowej.
 16. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Grodziec na 2020 rok.
 17. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Grodziec.
 18. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
 19. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sadu Okręgowego w Koninie
  1. wyrażenie przez zespół opiniodawczy opinii o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Koninie;
  2. wybór komisji skrutacyjnej;
  3. odczytanie regulaminu tajnego głosowania
  4. przeprowadzenie głosowania.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie XIII sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak

Do pobrania: