Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i informacje

 

OR.0002.12.2019

Grodziec, dnia 20.11.2019 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

z w o ł u j ę XII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji 
na dzień 26 listopada 2019 roku /tj. wtorek/ o godz. 10.00 
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Ocena wykonania budżetu Gminy Grodziec za pierwsze półrocze za 2019 rok.
 8. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków oraz wywozu śmieci.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Grodziec na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Grodziec na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grodziec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Grodźcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Grodziec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 rok na obszarze Gminy Grodziec.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok na obszarze Gminy Grodziec.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok obowiązujących na terenie Gminy Grodziec.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok na obszarze Gminy Grodziec.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/26/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/27/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniodawczego do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koninie.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczących Organów Wykonawczych Jednostek Pomocniczych.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019 – 2034.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie XII sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Zenon Olejniczak

Do pobrania: