OR.0002.11.2019

Grodziec, dnia 9 października 2019 roku

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

zwołuję XI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 16 października 2019 roku /t.j. środa/ o godzinie 12:00
w sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja na temat złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Ocena wykonania budżetu Gminy Grodziec za pierwsze półrocze za 2019 rok.
 9. Zapoznanie się z informacją o działalności Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.
 10. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniu szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego i stanie realizacji zadań oświatowych oraz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłatza korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Grodziec, dotychczasowym dzierżawcom oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na rok 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2034.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie XI Sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący
Rady Gminy Grodziec

/Zenon Olejniczak

Do pobrania: