Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i informacje

 

OR.0002.10.2019

Grodziec, dnia 22 sierpnia 2019 roku

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm./

z w o ł u j ę X sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 28 sierpnia 2019 roku /tj. środa/ o godz. 13:00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody „Pomnik Przyrody”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania realizacji inwestycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami przedszkolnymi obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze zatrudnionych w placówkach, dla których Gmina Grodziec jest organem prowadzącym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieciom objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju zamieszkałym na terenie Gminy Grodziec, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli, szkół i ośrodków w przypadkach, w których Gmina nie ma takiego obowiązku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Placu Targowego „Mój Rynek” w Grodźcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa oraz określenia inkasenta.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Grodziec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2034.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie X sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.


Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
Zenon Olejniczak

Do pobrania: