Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje
o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy
rok szkolny 2019/2020

 

 1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:

  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
  3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
  4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
  5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, specjalnym zasiłku
   opiekuńczym.
  6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.

 3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40.

 4. Druki do pobrania na stronie http://www.grodziec.gopsinfo.pl/ w zakładce druki – stypendia i zasiłki szkolne.


/- / Kierownik GOPS w Grodźcu
Danuta Mikołajczyk