nieczystosci

 

 

 

UWAGA !!!

 

 

 

   Wójt Gminy Grodziec informuje mieszkańców gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Uchwała nr XVIII/119/2016 ze zmianami Rady Gminy Grodziec), właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:

 

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi.


Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych.

    Dowody opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych typu szambo oraz z przydomowych oczyszczalni ścieków (rachunki, faktury Vat) należy przechowywać przez okres minimum 12 miesięcy i okazywać na każde wezwanie organu gminy. Kontrole będą przeprowadzane sukcesywnie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy.

    Za brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel podlega karze grzywny.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak