Grodziec, dnia 26 czerwca 2019 r.

OR.0002.9.2019

                                                                                                                                                                       MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

                                                                                                                                                                                                      

                   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506)

                           na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

                                                             na dzień 28 czerwca 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 12:30

                                                                          w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Grodziec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części nieruchomości położonej w miejscowości Janów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1442 obręb Grodziec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2034.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie IX sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

                                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

                                                                                                                                                                                    /-/ Zenon Olejniczak

Do pobrania: