Grodziec, dnia 27.05.2019 r.

OR.0002.8.2019

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506/

z w o ł u j ę VIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 11 czerwca 2019 roku /tj. wtorek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018”.
 8. Debata nad raportem Wójta Gminy Grodziec o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2018 rok.
 11. Odczytanie uchwały w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2018 rok.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja nad wykonaniem budżetu i rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019 – 2034.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie VIII sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Zenon Olejniczak

Do pobrania: