Sprawozdanie z realizacji UCHWAŁY NR XLV/296/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019”.

Sprawozdanie do pobrania.

 

 

Ogłoszenie – brak zgłoszeń kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowych.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Grodziec ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE LUB PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania osób na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2020 roku.

 

Do pobrania: