Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr GKRPA.0050.25.2019
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 18  kwietnia 2019  roku

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Grodziec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2019 roku w formie wsparcia
 pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”
.

 

I.        Rodzaj, cele i forma zadania objętego konkursem:

 

Zadanie będzie polegać na wyrównywaniu szans dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym poprzez min:

 1. Organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży posiadających swoim programie zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w zakresie problemów alkoholowych i innych uzależnień.
 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym: problemom alkoholowym, narkotykowym, nikotynowym oraz agresji i przemocy w rodzinie.
 3. Forma zadania - wspieranie.


Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie edukacji oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynek pn. ”OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje”.

Do pobrania:

 1. Uchwała
 2. Zarządzenie Skład Komisji (PDF)
 3. Zarządzenie Ogłoszenie konkursu (PDF)
 4. Załącznik nr 1 Konkurs otwarty (PDF)
 5. Wzór oferty (PDF)
 6. Wzór oferty (WORD)
 7. Wzór umowy (PDF)
 8. Wzór umowy (WORD)
 9. Wzór sprawozdania (PDF)
 10. Wzór sprawozdania (WORD)