PROJEKT "LUS" – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim 2017-2018

Harmonogram wsparcia - do pobrania

 

 

"LUS" - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

LUS

Gmina Grodziec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako 1 z 16 partnerów
(12 OPS, 4 NGO) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018 realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Gmina Grodziec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - jako jeden z partnerów, w ramach programu zatrudnił:


- opiekunkę środowiskową do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych.

- zatrudnieni zostali specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin, tj. psycholog, logopeda, terapeuta ds. uzależnień.

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów gwarantują świadczenie usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj.
od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 

ProgramLUS

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami
(12 OPS, 4 NGO)
w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018 realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.


Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych
i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

 

Czytaj więcej...